Criterii necesare pentru fiecare cadru didactic

 care solicită avizul  pentru ocuparea posturilor declarate vacante

 

 1. Continuitate în procesul instructiv-educativ la clasele cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare;
 2. Experienţă dovedită în procesul de predare-învăţare-evaluare la clase cu profil pedagogic specializarea învăţător-educatoare;
 3. Minimum 40 de puncte la evaluarea activităţii metodico-ştiinţifice în specialitatea postului ) din ultimii doi ani (fişă conform Anexei 2 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 );
  1. Experienţă dovedită în îndrumarea practicii pedagogice a elevilor şi/sau studenţilor;
  2. Minim gradul didactic II;
  3. Document care atestă statutul de: formator/mentor/metodist ISJ, eliberat de o universitate acreditată, de inspectoratul şcolar sau de CCD;
  4. Statutul de absolvent al Liceului Pedagogic înainte de studiile universitare constituie un avantaj.

Notă:

 1. Pentru obţinerea avizului, candidatul trebuie să îndeplinească cel puţin patru criterii;
 2. În caz de egalitate are prioritate candidatul care îndeplineşte mai mult de patru criterii;
 3. Dacă se menţine egalitatea, are prioritate candidatul care îndeplineste criteriul 7.

 

Director,
 Profesor Mihaela Ungureanu